Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

About:

وب‌گاه
https://youonline.wordpress.com
جزییات
برای نوشتن یک کتاب تنها یک لحظه فکر کنید برای نوشتن یک صفحه چند دقیقه برای نوشتن یک پاراگراف چند ساعت یک جمله یک روز و یک کلمه چندین روز ولی برای خلق یک واژه عمری

Posts by :

Older Posts »